Untitled Document
Contracte de munca

Contractul individual de munca este reglementat atat in Codul Muncii (L.53/2003) incepand cu 01.03.2003 cat si de Legea 130/1999, privind unele masuri de protectie speciala a salariatilor, ramasa in vigoare.

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat,se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

- incheierea contractului individual de munca
- tipuri de contracte individuale de munca
- modificarea contractului individual de munca
- suspendarea contractului individual de munca
- incetarea contractului individual de munca
- salarizarea, element al contractului individual de munca
- timpul de munca si timpul de odihna

derulati pagina sau click pe domeniile de mai sus

   

Incheierea contractului individual de munca

Angajatorul are obligatia de a intocmi in scris contractul individual de munca in forma scrisa, cate un exemplar pentru fiecare parte si sa-l inregistreze la I.T.M. Sibiu Serviciul Evidenta Muncii in decurs de 20 zile calendaristice de la data incheierii acestuia (vezi ex: activitatea salariatului incepe de la data de 01.03.2003, data scadenta de inregistrare a acestuia la I.T.M. Sibiu este 20.03.2003).

Actele necesare pentru angajarea in munca a unei persoane sunt:
- certificat medical eliberat de un medic de medicina muncii, din care sa reiasa ca persoana este apta pentru activitatea ce urmeaza sa o presteze
- carnetul de munca (pana la 31.12.2003)
- daca salariatul nu poseda carnet de munca, acte pentru intocmirea acestuia
- contract de munca in 3 exemplare

Modelul cadru al contractului de munca a fost aprobat prin Ordinul nr.64/28.02.2003 si modificat prin Ordinul nr.76/2003.
Contractele individuale de munca inregistrate pana la data de 01.03.2003 (aparitia L53/2003) raman valabile, iar corelarea acestora cu prevederile noului cod se va face prin acte aditionale individuale care se vor inregistra la I.T.M. Sibiu,conform prevederile L130/1999, in termen de 5 zile de la data ivirii modificarii.

Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz,salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice, cu privire la urmatoarele elemente: durata muncii, felul muncii, locul muncii, salariul, concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor,etc.

Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatilor, in afara verificarii prealabile, si in cadrul contractului se poate stabili o perioada de proba diferentiata functie de durata contractului astfel:

1. Contract individual de munca pe perioada nedeterminata
- cel mult 30 zile calendaristice pentru functiile de executie
- cel mult 90 zile calendaristice pentru functiile de conducere
- cel mult 30 zile pentru persoanele cu handicap
- cel mult 5 zile lucratoare pentru muncitorii necalificati
- intre 3-6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant la debutul lor in profesie

2. Contract individual de munca pe perioada determinata
- cel mult 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni
- cel mult 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni
- cel mult 30 zile lucratoare pentru o durata mai mare de 6 luni
- 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati pe functii de conducere pentru, o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.
 

Tipuri de contracte individuale de munca

A. Dupa criteriul duratei pot fi:
- contracte individuale de munca incheiate pe perioada nedeteminata (cele mai frecvent utilizate) conform art 12 alin(1) din L53/2003.
- contracte individuale de munca incheiate pe perioada determinata (prin exceptie de la primul tip) conform art 80 alin (1) din L53/2003.

Exceptiile privind contractele de munca pe perioada determinata sunt:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) In alte cazuri prevazute expres de legi speciale;

B. Dupa criteriul timpului pot fi:
- contracte individuale de munca cu norma intreaga de 8 ore
- contracte individuale de munca cu timp partial (minim 2 ore /zi si 10 ore /saptamana).
Acest tip de contracte pot fi incheiate pe perioada nedeterminata sau determinata,dupa caz.

C. Dupa locul unde se desfasoara activitatea pot fi:
- contracte individuale de munca incheiate pentru o activitate ce se desfasoara la sediul societatii sau in alte incinte ale societatii
- contracte individuale de munca incheiate pentru activitate ce se desfasoara la domiciliul salariatului.Pentru munca prestata la domiciliul salariatului acesta beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul societatii.

D. Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract de tip particular in temeiul caruia:
- angajatorul persoana juridica sau fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure ucenicului formarea profesionala intr-o anumita meserie;
- ucenicul se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.
Contractul de ucenicie la locul de munca se desfasoara conform art.205-213 Codul Muncii.

O noutate absoluta ce o aduce Codul Muncii privitor la munca este munca prestata prin agent de munca temporar reglementata la Cap.VII din L53/2003.
 

Modificarea contractului individual de munca

Modificarea contractului individual de munca se face doar cu acordul ambelor parti.

Cu titlu de exceptie modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila de exemplu in cazul locului de munca prin delegare si detasare.

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 zile si se poate prelungi cu acordul salariatului, cu cel mult 60 zile.

Salariatul delegat are dreptul la:
- plata cheltuielilor de transport si cazare
- o indemmnizatie de delegare

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an si in mod exceptional poate fi prelungita cu acordul ambelor parti din 6 in 6 luni.
 

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca poate surveni,in conformitate cu art.49-54 Codul Muncii, astfel:
- de drept
- prin acordul partilor
- prin actul unilateral al uneia din parti
 

Incetarea contractului individual de munca

Contractul individual de munca poate inceta, in conformitate cu prevederile art.55-79 Codul Muncii, in urmatoarele situatii:
- de drept
- ca urmare a acordului partilor,la data convenita de acestea
- ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege (concedierea, demisia)

Angajatorii au obligatia sa depuna la I.T.M. Sibiu
- actele privind executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca in termen de 5 zile de la perfectarea acestora.
- trimestrial, dovezile de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator,pentru angajatorii ale caror carnete de munca se gestioneaza si se opereaza in cadrul Serviciului Evidenta Muncii
- lunar, dovezile de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru angajatorii care au primit aprobarea pentru tinerea carnetelor de munca la sediul unitatii.
 

Salarizarea, element al contractului individual de munca


Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala,caracteristici genetice,varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare,etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
Salariul cuprinde salariul de baza,indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora.
Angajatorul are obligatia de a asigura fiecarui salariat, aferent timpului lucrat, cel putin salariul minim pe economie, stabilit prin hotarare de guvern.
Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.
Plata salariului se face direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta si se dovedeste prin semnarea statului de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonsteaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.
 

Timpul de munca si timpul de odihna


Timpul de munca
Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana, ca regula generala.

Exceptii de la aceasta regula sunt tinerii in varsta de pana la 18 ani care pot lucra 6 ore pe zi si respectiv 30 ore pe saptamana si angajatii care lucreaza in sistem de 12 ore urmate de 24 ore repaus.

Timpul de odihna se concretizeaza in:
- concediu de odihna care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare anual
- zilele de sarbatori legale
- zilele de repaus saptamanal care sunt de regula sambata si duminica
 

 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse