Untitled Document
Atributii

Atributiile Inspectiei Muncii conform H.G. nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009:


Atributii generale
Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca
Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca


   

Atributii generale:

a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, asistenta sociala si incluziunea sociala, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;

b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte unitati aflate in subordine;

c) reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;

d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;

e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie;

f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre operatorul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
g) controleaza respectarea standardelor de calitate in acordarea serviciilor sociale;
h) controleaza modul de stabilire, acordare si administrare a prestatiilor sociale si a altor alocari bugetare in domeniul de competenta;

i) face propuneri de proiecte de acte normative in domeniu;

j) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;

k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;

l) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;

m) solutioneaza, in limita competentelor legale, reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice;

n) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;

o) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;

p) achizitioneaza centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum si servicii de comunicatii, paza, curatenie si monitorizare, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

q) administreaza fondurile alocate prin bugetul aprobat si finanteaza sau cofinanteaza proiecte, programe si investitii din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;

r) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta.


 

Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;

b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;

c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d) controleaza respectarea principiului egalitatii de tratament;

e) asigura evidenta nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de munca;

f) controleaza utilizarea de catre angajatori a muncii nedeclarate autoritatilor publice;

g) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;

h) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;

i) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;

j) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca;
k) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;

l) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;

m) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea sicertificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;

o) gestioneaza baza de date organizata la nivel national cu registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic.

 

Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:

a) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si a altor acte normative din domeniul de competenta;

b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) controleaza activitatea de instruire si informare a lucratorilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;

d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice, prin eliberarea certificatului constatator, in conditiile legii aplicabile;

e) abiliteaza si retrage abilitarea persoanelor fizice si juridice pentru a presta servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca in calitate de serviciu extern de prevenire si protectie;

f) avizeaza documentatiile cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate de persoane fizice sau juridice;

g) controleaza conform competentelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor din domeniul reglementat;

h) restrictioneaza comercializarea produselor neconforme;

i) colaboreaza cu autoritatile competente in toate problemele legate de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme;

j) colaboreaza cu organismele de supraveghere din Uniunea Europeana si cu Comisia Europeana in desfasurarea programelor comunitare de supraveghere a pietei;

k) preleveaza probe si efectueaza testari in vederea stabilirii produselor neconforme;

l) colaboreaza cu autoritatile responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri grave;

m) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;

n) controleaza modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;
o) controleaza respectarea legislatiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;

p) controleaza respectarea prevederilor legale in domeniul medicinei muncii;

q) controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;

r) controleaza modul in care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor in caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.

 
 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse